Home » Tarih Bilgileri » Gelişen Endüstride Patentin Önemi

Gelişen Endüstride Patentin Önemi

İcat sahibinin bulduğu ürünü belirli bir süre imal etme, kullanma veya satma hakkına patent denir. Aynı zamanda, bu hakkı gösteren belgeye de patent adı verilir. Sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir.
Patent hakkı, genellikle buluş sonucu olan ürünlerle sınırlı tutulur. Patent, sınai mülkiyet haklarından biridir. Seri halinde imal edilecek olan malın belli standartlara uygun olarak yalnız ilk imalatçı tarafından üretilmesi hakkını temsil ettiği gibi, buluşun çalınmasından ve taklitlerinden korunmasını da sağlar. Patent hakkı, çoğunlukla ülkelerin sınırları içinde geçerli olmaktadır. Patent sahibi, üreteceği ürünün başka ülkeler için de patent hakkını isterse, ayrı ayrı o ülkelere başvuru yapması gerekir. Bazı ülkeler, başka ülkede alınan patent hakkının belli şartlar dâhilinde kendilerinde de geçerli olmasına izin verirler. Beynelmilel patent hakkı mevcut değildir.
Patent Başvurusu
Patent başvurusunun ilk aşaması, buluş sahibinin Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak patent araştırması yapmasıdır. Buluş, mevcut patenti bulunanlara yeni bir şeyler katıyor veya onlardan ciddi farklarla ayrılıyorsa, müracaatın ret edilme olasılığı azalır.
Patent başvurusu için gerekli olanlar: Başvuru dilekçesi(1 nüsha), patentle korunması istenilen buluşun unsurlarını kapsayan istemler(3 nüsha), buluş konusunu anlatan açıklama(3 nüsha), isteme ait resimler(3 nüsha), özet(3 nüsha) ve tarifname olarak sıralanabilir.
Patentin Olmayacağı Durumlar Nelerdir?
Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
Hayvan ve insan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. 5. maddedeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim kurallarına uygulanmaz.
Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
Estetik niteliği olan yaratmalar, bilim eserleri, bilgisayar yazılımları, edebiyat ve sanat eserleri,
Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları.
Patent ile Faydalı Model Farkı
Koruma süreleri farklıdır,
Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun kıstası aranmamaktadır.
Faydalı Model belgesine, Ek Faydalı Model belgesi verilmez,
Faydalı model verilmesi, patent verilmesine göre hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

About admin

By admin